Regulamin

Regulamin Lodowiska Torwar II
Organizatorem ślizgawek ogólnodostępnych,
wypożyczalni łyżew i serwisu Icemaster jest firma Piruet S.C.

1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
2. Bilet należy zachować do kontroli na cały czas korzystania z lodowiska.
3. Osoby wykupujące bilet dla opiekuna dziecka nie uzyskują prawa do wstępu na płytę lodowiska.
4. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży oraz studentom do 26 roku życia na podstawie okazania ważnej legitymacji.
5. Zakupiony karnet upoważnia do dziesięciokrotnego wstępu na lodowisko przez jedną osobę.
6. Uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
7. Należy Zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy i na całym terenie obiektu.
8. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, szczególnie w przypadku małych dzieci.
9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów, porządkowych oraz stosowanie się do poleceń podawanych przez głośniki.
11. Za rzeczy pozostawione poza szatnią dozorowaną przez obsługę organizator nie odpowiada.
12. Za uszkodzenia wartościowego sprzętu wnoszonego na płytę lodowiska (np. telefony komórkowe) organizator nie odpowiada.
13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
14. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa zwrotu wykupionych biletów.
15. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
16. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania ślizgawek można zgłaszać organizatorom lub kierownikowi obiektu.
17. Wszelkie wypadki zaistniałe na lodowisku należy bezwzględnie zgłaszać obsłudze lodowiska.

Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania i podcinania.
2. Jazdy z dziećmi na rękach.
3. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami, torbami, itp.
4. Wnoszenia na taflę lodowiska jedzenia, puszek i butelek z napojami oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
5. Rzucania śnieżkami.
6. Siadania na bandach lodowiska.
7. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
8. Palenia tytoniu i picia alkoholu.

Regulamin wypożyczalni

1. Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 100 zł za 1 parę łyżew.
2. Przy wypożyczeniu należy uiścić kwotę zgodną z aktualnym cennikiem.
3. Możliwe jest wypożyczenie łyżew bez kaucji, za dobrowolnym pozostawieniem przez wypożyczającego ważnego dokumentu ze zdjęciem, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym regulaminie:

  • a. Wypożyczalnia przechowuje pozostawiony dokument do czasu jego osobistego odbioru przez wypożyczającego.
  • b. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu i nie wyrażą zgody na pozostawienie dokumentu. Osoba pozostawiająca dokument uważana jest za wypożyczającego.
  • c. Na jeden dokument wypożycza się maksymalnie dwie pary łyżew. Łyżwy wypożyczone na jeden dokument należy zwrócić razem.
  • d. Pozostawiony dokument zwracany jest wypożyczającemu na każde jego żądanie.
  • e. Wypożyczający oddając łyżwy powinien wyraźnie wskazać swoje imię i nazwisko zawarte w pozostawionym dokumencie.
  • f. Pracownik wypożyczalni sprawdza czy imię i nazwisko wypożyczającego jest zgodne z treścią dokumentu i czy wypożyczający odpowiada osobie na zdjęciu. Wypożyczający w chwili otrzymania dokumentu, przed oddaleniem się z wypożyczalni, ma obowiązek sprawdzić prawidłowość odebranego dokumentu.
  • g. Jeżeli w chwili żądania zwrotu dokumentu nie zostaną zwrócone wypożyczone łyżwy lub wypożyczone łyżwy zostaną zwrócone zniszczone wypożyczający ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową zgodną z cennikiem, za każdą parę niezróconych / zniszczonych łyżew.
  • • h. Jeżeli wypożyczający nie uiści opłaty dodatkowej zgodnie z pkt. d. wypożyczalnia zwracając dokument utrwali dane osobowe wypożyczającego niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu niezwrócenia / zniszczenia wypożyczonych łyżew. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres, datę urodzenia lub nr PESEL wypożyczającego, a w przypadku osób małoletnich również imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela ustawowego małoletniego. Wypożyczający kwituje odbiór dokumentu bez zwrotu wypożyczonych łyżew.
  • i. Dane osobowe zawarte w dokumentach nie są i nie będą przetwarzane w żaden inny sposób niż wskazany w pkt. a. i h. powyżej, a w szczególności nie są i nie będą kopiowane, utrwalane, przetwarzane ani udostępniane.

4. Łyżwy wypożycza się tylko na okres jednej sesji / zajęć
5. W wypadku nie oddania łyżew po zakończeniu sesji / zajęć pobierana będzie opłata za każdą rozpoczętą godzinę według cennika obowiązującego przy standardowym wypożyczeniu łyżew.
6. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości aktualnej rynkowej ceny nowych łyżew.
7. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
8. Należy oddać łyżwy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu sesji zajęć.
9. Przy wypożyczeniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka.
10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
11. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu (np. betonie)
12. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
13. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do organizatora wypożyczalni,

ZAPISZ SIĘ DO
NEWSLETTERA
Polecamy

Serwis łyżwiarski ICEMASTER.PL

Serwis otwarty jest podczas każdej ślizgawki na Torwarze. Serdecznie zapraszamy do ostrzenia.